Obchodní podmínky

1. Smluvní strany

Provozovatelem tohoto webu je společnost CMC Capital s.r.o., se sídlem Václavské náměstí 2132/47, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 05716217, e-mail: [email protected], spisová značka C 269472 vedená u Městského soudu v Praze, LEI: 3157006PXLWOTINMV880 (dále jen "Poskytovatel").

"Uživatelem" se rozumí jakýkoliv návštěvník těchto internetových stránek. Používáním webových stránek indexbot.cz se předpokládá, že s těmito obchodními podmínkami (dále jen "podmínky") Uživatel bezvýhradně souhlasí v plném znění.

2. Vymezení pojmů

"Web" - webové stránky Poskytovatele, které se nachází na internetové adrese www.indexbot.cz.

"Portál" - webové stránky Poskytovatele, které se nachází na internetové adrese portal.indexbot.cz, a do kterých získá Uživatel přístup po zaregistrování na Webu. Na těchto stránkách Uživatel nalezne online manuál, dokumenty a informace související s využíváním služeb Poskytovatele.

"IndeXbot" - taktéž zkráceně jako "robot" je plně automatizovaný obchodní systém (AOS, angl. EA) pro obchodní software MetaTrader 5. Tento robot sám realizuje obchody na burze (akciové indexy) na základě předem nastavených naprogramovaných pravidel a podmínek. Jedná se o software (dílo), který je ve výhradním autorském vlastnictví Poskytovatele ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon v platném znění, a je tímto zákonem chráněn.

3. Forma a podmínky spolupráce

Poskytovatel je majitelem (autorem) IndeXbotu, kterého na svém Webu a Portálu nabízí Uživateli k využívání za úplatu.

Stát se klientem Poskytovatele a získat tak přístup do Portálu může:

  • fyzická osoba - občan ČR nebo SR starší 18ti let s trvalým pobytem na území České nebo Slovenské republiky,
  • fyzická osoba - podnikatel - občan ČR nebo SR starší 18ti let se sídlem podnikání na území České nebo Slovenské republiky,
  • právnická osoba se sídlem v ČR nebo SR.

Poskytovatel si vyhrazuje právo na zrušení (odmítnutí) registrace jakémukoliv Uživateli a to kdykoliv, bez udání důvodu a bez předchozího upozornění.

Přístup do Portálu je chráněn jedinečným přihlašovacím heslem, které je Uživatel povinen chránit před zneužitím. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli zneužití jedinečného přihlašovacího hesla, anebo za jakoukoli případnou újmu anebo případné nároky třetích osob vzniklé v důsledku takového zneužití.

Pro využívání služeb Poskytovatele je Uživatel povinen na základě PDF manuálu, který je umístěn v Portálu, založit si obchodní účet u brokera, kterého určí Poskytovatel. Uživatel následně musí na svůj obchodní účet u brokera vložit finanční prostředky ve výši minimálně 1000 USD. Dále je Uživatel povinen dbát požadavků a pokynů Poskytovatele.

Pakliže Uživatel splní všechny podmínky nutné pro využívání služeb Poskytovatele, je Poskytovatel povinen pro Uživatele zajistit a nastavit VPS, nainstalovat na něj a nastavit obchodní software MetaTrader 5 a kompletně nastavit a spustit robota. Dále je Poskytovatel povinen po celou dobu, kdy Uživatel využívá jeho služeb, starat se o nepřetržitý a bezproblémový chod robota. Pakliže nebude robot z jakéhokoli důvodu v provozu, Poskytovatel nenese za tuto skutečnost žádnou materiální ani jinou odpovědnost a Uživatel nemá právo na jakoukoliv náhradu.

Poskytovatel vždy v 1. pondělí v měsíci vystaví Uživateli fakturu za poskytnuté služby. Tato faktura bude mít splatnost 10 dnů. Uživatel je povinen tuto fakturu uhradit nejpozději do posledního dne její splatnosti. Pakliže bude její úhrada v prodlení větším než 3 dny, má Poskytovatel právo okamžitě přerušit poskytování svých služeb Uživateli.

Poskytovatel má právo kdykoliv, bez udání důvodu, bez předchozího upozornění a bez jakékoliv náhrady ukončit poskytování svých služeb Uživateli. Uživatel je následně povinen uhradit pouze poměrnou část částky za využívání služeb Poskytovatele.

4. Propagační akce

Poskytovatel může na tomto Webu nabízet Uživatelům různé propagační akce (dále jen "Akce"), jejichž obsah a podmínky se mohou v čase měnit.

Akcí se mohou zúčastnit pouze registrovaní Uživatelé, kteřé splní podmínky registrace dané těmito Obchodními podmínkami.

Veškeré informace uvedené v reklamních a propagačních materiálech (včetně tohoto Webu), které se týkají Akcí, mají pouze informativní povahu, a nejsou jakkoliv závazné a právně ani jinak vymahatelné.

O splnění podmínek Akce Uživatelem vždy rozhoduje Poskytovatel, který má taktéž právo vyloučit z Akce jakéhokoliv Uživatele bez udání důvodu.

5. Ostatní ujednání

Poskytovatel není poskytovatelem investičních služeb dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ani provozovatelem vypořádacího systému dle § 82 a násl. tohoto zákona.

Uživatel bere na vědomí a souhlasí s následujícím poučení o riziku: Jakékoliv informace uvedené na tomto webu nepředstavují poradenství, investiční doporučení ani analýzu investičních příležitostí. Předchozí ani očekávaná budoucí ziskovost nezaručuje skutečný zisk v budoucím období. Před investicí či obchodováním by každý měl provést vlastní analýzu rizik z hlediska právních, daňových a účetních konsekvencí, aniž by se výlučně spoléhal na informace na těchto webových stránkách. Hodnota investice a příjem z ní může stoupat i klesat.

Uživatel bezvýhradně souhlasí s tím, že Poskytovatel nebude nést žádnou zodpovědnost za konkrétní obchodní rozhodnutí jednotlivých obchodníků, traderů, produktů, či služeb, které nalezne na tomto Webu. Rozhodnutí obchodovat na burze je odpovědností každého Uživatele a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost.

Nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek jsou Podmínky použitíOchrana osobních údajů a Cookies podmínky.

Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto Obchodních podmínek, a to i bez předchozího upozornění.

Uživatel je povinen pravidelně se seznamovat se změnami těchto Obchodních podmínek. Bude-li Uživatel pokračovat v používání Webu, Portálu či IneXbota Poskytovatele po provedení změn těchto podmínek, má se za to, že se změnami v těchto podmínkách bez výhrad souhlasí.

Tyto obchodní podmínky se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti 1. 10. 2021.